Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад садок "Краплинка" Новобілянської сільської ради"

            ПОГОДЖЕНО:                                 ЗАТВЕРДЖЕНО:

            Начальник відділу освіти                        Рішенням  5 сесії  Новобілянської

         Новопсковської районної                        сільської ради

         державної адміністрації                          від  09  березня   2011 року Луганської області                                   №  5/2

                                                                           Сільський   голова          

                ______________          В.О.Височина                        ___________В.С.Бур’ян 

                                                                                              

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  САДОК «КРАПЛИНКА»

НОВОБІЛЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Загальні положення

 

                1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД САДОК «КРАПЛИНКА» НОВОБІЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (далі за текстом – Заклад) є навчальним закладом загального розвитку, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

                1.2.Заклад є юридичною особою, має фірмовий бланк, печатку і штамп з найменуванням, може мати поточні та інші рахунки в органах Державного казначейства та банківських установах, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, іншим учасником у справі у судових органах, має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права.

1.3.

1.4.

1.5.Украна,

1.6.

1.7.

                1.8.Заклад перебуває у комунальній власності територіальної громади.Власником  Закладу є територіальна громада  села Новобіла Новопсковського району Луганської області в особі Новобілянської сільської ради.

                1.9.Засновником Закладу є Новобілянська  сільська  рада, ідентифікаційний код 04336576, місцезнаходження: 92310,Україна, Луганська  область  Новопсковський  район  с. Новобіла  вулиця  Леніна  будинок 39.

 

 1. Мета, завдання та предмет діяльності Закладу

 

                2.1.Метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

                2.2.Діяльність Закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

2.3.

 

 1. Майно Закладу.

Розмір  і  порядок  формування  Статутного  капіталу.

 

 1. Майно Закладу,яке перебуває на його балансі,  належить до комунальної власності територіальної громади  села  Новобіла  і закріплюється за ним на правах оперативного управління.
 2. Майно Закладу становлять основні засоби, оборотні фонди, кошти, а також інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та відображаються у балансі Новобілянської сільської  ради.
 3. Матеріально – технічна база Закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки,комунікації, інвентар, обладнання інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі бухгалтерії,яка обслуговує цей Заклад.
 4. Новобілянська  сільська  рада здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує  ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування.
 5. Для здійснення діяльності Закладу у порядку, передбаченому цим Статутом формується Статутний  капітал в розмірі  25927 грн.може формуватися резервний фонд та інші фонди.
 6. На момент реєстрації Закладу повністю сформовано Статутний  капітал Закладу в розмірі 25927 гривень в формі майна (основних засобів) загальною залишковою вартістю 25927 гривень, що знаходиться на балансі Новобілянської  сільської  ради станом на 01.03.2011 року.

 

4. Органи управління Закладом

 1. Управління Закладом здійснюють сесія Новобілянської сільської ради,відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та завідувач Закладом згідно з їх компетенцією, передбаченою чинним законодавством України та цим Статутом. Вищим органом управління є сесія Новобілянської сільської ради та, виконавчий орган-завідувач Закладом.
 2. До повноважень Новобілянської  сільської ради належить: затвердження Статуту Закладу; внесення змін та доповнень до Статуту; визначення порядку утворення і використання Статутного капіталу, інших фондів Закладу; затвердження фінансової звітності Закладу; прийняття рішення про утворення і припинення Закладу; здійснення контролю за використанням і збереженням майна Закладу; право вилучити у Закладу надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що використовується ним не за призначенням; погодження кандидатури на посаду завідувача Закладу, вирішення інших питань діяльності Закладу, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством до компетенції завідувача або інших органів. Новобілянська  сільська рада призначає уповноважену особу для здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації Закладу, змін та доповнень до Статуту. Новобілянська  сільська рада має право в будь – який час вимагати усний або письмовий звіт від завідувача  Закладом з будь – яких питань господарсько-фінансової діяльності Закладу, призначати ревізії, перевірки.
 3. До повноважень відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області належить: здійснення контролю за адміністративною та навчально – виховною діяльністю Закладу, виконанням завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти у Закладі; організація науково-методичного забезпечення діяльності педагогічних працівників Закладу у галузі дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій; проведення державної атестації Закладу; організація підготовки, проведення експериментальної та інноваційної діяльності в Закладі; здійснення контролю за якістю харчування в Закладі; проведення експериментальної та інноваційної діяльності; вирішення інших питань діяльності Закладу, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством до компетенції завідувача або інших органів.
 4. Керівництво Закладом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за погодженням  Новобілянської  сільської   ради.
 5. На посаду завідувача Закладом призначається особа з високими моральними якостями, яка є громадянином України, має відповідну  педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, забезпечує результативність та якість роботи, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 
 6. Завідувач  Закладом з питань адміністративної та навчально – виховної роботи безпосередньо підпорядковується начальнику відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, а з питань фінансово – господарської діяльності –Новобілянській  сільській раді.

                Завідувач  Закладом:

 

 

 • здійснює реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”, забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Закладу;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Закладу, контролює їх виконання;
 • діє від імені Закладу без довіреності, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • виконує рішення  Новобілянської   сільської  ради та її виконавчих органів;
 • розпоряджається майном і коштами Закладу в порядку установленому чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Новобілянської  сільської ради та її виконавчого комітету;
 • видає доручення;
 • самостійно укладає угоди, договори в межах компетенції, визначеної чинним законодавством;
 • звітує про свою роботу перед Новобілянською  сільською радою, відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та подає інші необхідні звіти відповідним органам;
 • затверджує план роботи Закладу, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • дотримується порядку оформлення та подання до обліку первинних бухгалтерських документів;
 • забезпечує відповідно до вимог чинного законодавства України своєчасне проведення інвентаризації активів та зобов’язань Закладу;
 • забезпечує дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази Закладу;
 • здійснює контроль за організацією харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил, правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально - виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно – експериментальну роботу педагогів;
 • організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, перед громадськістю, відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, Новобілянською  сільською радою.
 • здійснює  інші  повноваження, передбачені  чинним  законодавством  України  та  цим  Статутом.
  1. Колегіальним постійно діючим органом управління Закладу є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователі, музичний керівник. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради Закладу є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада Закладу:

 • розглядає питання навчально – виховного процесу в Закладі та приймає відповідні рішення;
 • затверджує план роботи Закладу;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у Закладі;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників Закладу;
 • розглядає інші питання, відповідно до діючого законодавства України.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб Закладу, але кількість засідань педагогічної ради повинна становити не менше 4 разів на рік.

 1. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти завідувача Закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно – педагогічної діяльності, розглядають питання навчально – виховної, методичної, фінансово – господарської діяльності Закладу.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від працівників Закладу; батьків і представників громадськості. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Закладу - 5 чол., батьків і представників громадськості  - 4 чол..

Термін повноважень загальних зборів – один рік. Рішення загальних зборів приймаються  простою більшістю голосів від загальною кількості присутніх.

 1. У період між загальними зборами діє рада дошкільного  Закладу. Рада Закладу розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету , вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. До складу ради Закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради Закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

5. Комплектування Закладу

5.1. Заклад розрахований на   25 місць.                                        

 1. Групи у Закладі комплектуються за різновіковими ознаками. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у Закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень – травень).
 2. Під час прийому  до Закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом  Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
 3. У Закладі функціонують групи загального розвитку.
 4. Заклад має групи з денним режимом перебування дітей.
 5. Наповнювальність  груп дітьми становить:старша група-25 чол. Новобілянська  сільська  рада може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Закладі.
 6. Прийом дітей до Закладу здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.
 7. За дитиною зберігається місце у Закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).
 8. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.
 9. Завідувач Закладу зобов’язаний письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 2 тижні. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.
 10. Режим роботи Закладу
 11. Режим роботи Закладу визначається у правилах внутрішнього трудового розпорядку.
 12. Режим роботи Закладу встановлюється Новобілянською  сільською радою за погодженням з відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та  Новопсковською санепідстанцією.

7. Трудовий колектив

 1. Трудовий колектив Закладу становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Закладом встановлюються цим статутом, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами.
 2. Трудовий колектив Закладу:
 • розглядає і вирішує відповідно до чинного законодавства України необхідні питання, пов’язані з укладанням колективного договору;
 • розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;
 • вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції трудового колективу.
  1. Трудові відносини, режим роботи та відпочинку працівників Закладу регулюються законодавством України, цим статутом, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  2. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників Закладу та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участі Пісківської  сільської ради.
  3. Адміністрація Закладу несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.
  4. Повноваження трудового колективу Закладу представляє профспілковий комітет.

    8. Організація навчально – виховного процесу у Закладі

 1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня у Закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).
 2. Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення, який затверджується педагогічною радою Закладу, і погоджується з відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області. План роботи Закладу на оздоровчий період погоджується з відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, Новопсковською санепідстанцією.
 3. У Закладі мовою навчання і виховання дітей визначена українська мова.
 4. Навчально – виховний процес у Закладі здійснюється за програмами, затвердженими МОН України.
 5. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осібна основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та Заклад у межах гранично допустимого навантаження дитини.
 6. Організація харчування дітей у Закладі
 7. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.
 8. У Закладі встановлено 1-е разове харчування,інше  у  відповідності  з  рішенням  сесії  Новобілянської  сільської  ради.
 9. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на  керівника Закладу.
 10. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять щомісячно плату за харчування дітей до 10 числа за поточний місяць у розмірі, що не перевищує 30 % від вартості харчування на день.
 11. Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім`ях, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового  мінімуму. 
 12. Медичне обслуговування дітей у Закладі
 13. Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

           До основних обов’язків медичних працівників належать:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

  -  організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та   лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

  -  здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

  -    медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

  -    проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

 1. Заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально – профілактичних заходів.
 2. Учасники навчально – виховного процесу
 3. Учасниками навчально – виховного процесу у Закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, помічники вихователі, батьки або особи, які їх заміняють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
 4. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 • безоплатну дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь – якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
  1. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь у покращенні організації навчально – виховного процесу та зміцненні матеріально – технічної бази Закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей  у відповідних державних органах і суді;
 • інші права, що не суперечать законодавству України. 

            Обов’язки батьків або осіб, які їх заміняють:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.
  1. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психологічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  2. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  3. Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;
 • дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь – яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  1. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу завідувачем.
  2. Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  3. Працівники Закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди.
  4. Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і проводиться один раз на п’ять років.
  5. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення: нагородження почесними грамотами, грамотами Міністерства освіти і науки України, знаком „Відмінник освіти України”, грошові премії педагогічним працівникам за сумлінну працю.

12. Фінансово-господарська діяльність Закладу

12.1.Заклад здійснює  фінансово-господарську діяльність ,передбачену чинним  законодавством  та цим  Статутом,  без   мети  отримання  прибутку.

12.2. Фінансово - господарська діяльність Закладу проводиться  на основі кошторису, який складається і затверджується Новобілянською сільською радою відповідно до законодавства України. Основним джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету Новобілянської сільської ради

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних  Закладом навчальних  планів у межах  кошторису, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу. Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, незаборонених законодавством. Бюджетне фінансування Закладу не може зменшуватися або припинятися у разі наявності додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності Закладу та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

12.3. Джерелами фінансування Закладу є кошти:

-     Новобілянської  сільської  ради;

 •  батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб  у  грошовому  та  натуральному  вигляді.
 • інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

12.4. Штатний розпис Закладу затверджується відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області на основі Типових штатних нормативів дошкільних  закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

12.5. Порядок ведення діловодства в Закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. Бухгалтерський  облік  Закладу   здійснюється  Новобілянською  сільською  радою - головним  розпорядником  коштів

13. Контроль за діяльністю Закладу

 1. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 2. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснює відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в галузі освіти.
 3. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та адміністративної діяльності здійснюється відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.
 4. Контроль за адміністративно – господарською діяльністю Закладу здійснюється Новобілянською  сільською  радою.

14. Припинення діяльності Закладу

 1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації за відповідним рішенням Новобілянської  сільської  ради.
 2. Реорганізація або ліквідація Закладу допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села  Новобіла  або на підставі результатів місцевого референдуму.
 3. У разі злиття  Закладу усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі ліквідації Закладу майно, що залишилося після ліквідації, повертається Новобілянській  сільській  раді.

Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Новобілянською  сільською радою. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Новобілянська   сільська рада встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію. Претензії кредиторів до Закладу, що ліквідується задовольняються в порядку установленому чинним законодавством.

 1. Заклад втрачає права юридичної особи та вважається таким, що припинив своє існування з дати зняття з обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб у порядку, встановленому законодавством України.
 2. Заклад є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

15. Порядок внесення змін

 1. .Зміни та доповнення до статуту Закладу, погоджуються відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та затверджуються Новобілянською   сільською радою.
 2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

                                                                                НОВОБІЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

 НОВОПСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ           

 ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 П ЯТА    СЕСІЯ

 

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я                                              №5/2

         від 09 березня 2011 року

     с.Новобіла

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

“ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЯСЛА-САДОК “КРАПЛИНКА” НОВОБІЛЯНСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ”.

 

            З метою вдосконалення діяльності дошкільного навчального закладу,збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей,формування їх особистості,розвитку творчих  здібностей та нахилів,забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, керуючись  ст.87 Цивільного Кодексу України ,ст.ст.56,57 Господарського Кодексу України, Законом України “Про місцеве самоврядування  в Україні” враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я та освіти, сільська рада  В И Р І Ш И Л А :

      1.Створити  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК “КРАПЛИНКА” НОВОБІЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ”.                          

      2.Вважати за місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК “КРАПЛИНКА” НОВОБІЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ”наступну адресу:92310,Україна,Луганська область,Новопсковський район,село Новобіла,вул. Леніна, б.39.

     3.Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК “КРАПЛИНКА” НОВОБІЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ”(додається).

     4.Уповноважити Новобілянського сільського голову   Бур’яна  В.С  підписати та надати відповідні документи на проведення  державної реєстрації КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК “КРАПЛИНКА” НОВОБІЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ”.

     5.Погодити кандидатуру  Лівенської  Ірини  Петрівни   на посаду завідуючого КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  “ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК “КРАПЛИНКА” НОВОБІЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ”.

     6.Сформувати до державної реєстрації повністю статутний капітал,який складається з майна комунального закладу  в розмірі 25927 грн.

     7..Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального     захисту населення,охорони здоров’я та освіти.

 

 

                    Сільський голова                                  В.С.Бур’ян

                                                  

 

 

 

                                                                

 

Логін: *

Пароль: *